Добитник Награде Десанка Максимовић“ (2012)

О ПОЕЗИЈИ ВЛАДИМИРА КОПИЦЛА

Награда „Десанка Макисмовић“ додељује се Владимиру Копицлу за целокупно песничко дело и допринос српској поезији. За продубљивање песмотворних могућности српског језика, проширивање песничког поља, његових смисаоних и значењских могућности, за свеукупне завидне песничке домете који своје извориште (и упориште) налазе у самом језику као основној супстанци песничког говора.

Поезија Владимира Копицла припада традицији модерне и то оном њеном радикалнијем, неоавангардном делу, заслужном за витализацију песничких пракси у српском језику. Вишедеценијски неоавангардни песнички ангажман Владимира Копицла сврстава у ретке ауторе доследног песничког идентитета и интегритета. Копицлова поезија се придружује оним песничким трагањима у оквиру српске поезије који у „прекорачењу“ прописаних песничких образаца види смисао стварања песничке уметности.

Реконструишући и деконструишући поетски говор Владимир Копицл истражује његове различите нивое и потенцијале. Његов песнички текст се не заснива на готовом песничком обрасцу, већ на поступку карневализације песничког материјала којим се стварају нове, неочекиване везе и суодноси унутар текста, и успоствља дијалог са другим текстовима културе и субкултуре.

Његову поезију одликује цитатност, хумор, иронија, загонетка, пародичан тон, она је лудистички и карневалски необуздана те пружа обиље смислова и значења. Користећи цитате из националне песничке традиције, фразе, парафразе, алузије и асоцијације из сфере високе или популарне културе, мас-медија, па и фолк културе, комбинујући различите нивое говора, проигравајући (и разигравајући) језик, и интервенишући у њему, Копицл је изградио аутономан песнички рукопис дајући тако драгоцен допринос српској поезији.

Председница Жирија
Радмила Лазић,
9. мај 2012.